علت هواکشی ناخن پس از کاشت چیست؟

علت هواکشی ناخن پس از کاشت چیست؟پاسخ: هوا کشی بعد از کاشت ناخن علتهای زیادی می تواند داشته باشد. ممکن اشت قلمتان مواد را خوب نمی چسباند که بلند می شود( در لیکویید خوب غلط بدهید )